Modele budowania wartości firmy

Wartości wyrażają aspiracje, cele, do których Organizacja dąży; sygnalizują jej kredytowe intencje, które nadają kierunek myśleniu o przyszłości. Wartości organizacji à zestaw wspólnych Cech, które charakteryzują zachowania, postawy oraz determinują działania żadnych osób w organizacji a tym samym często h wią Kryteria podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Niektórzy auteurs definiują wartości organizacji jako jej swoiste DNA, które Pozwala conserver ciągłość organizacji i utrwalić jej sukces rynkowy. Główne wartości na doprecyzowania w zależności OD poziomu ich funkcjonowania Czy à Na poziomie całej organizacji, Czy jednostki organizacyjnej Czy też na poziomie pracowników. Wartości są zapisywane najczę jednym słowem, NP. profesjonalizm, odpowiedzialność, innowacyjność. Są to pojęcia dosyć OGOLNE i nie Wszyscy b, ą rozumieć je w organizacji Tak samo. Sytuacja, w której w organizacji pojawiają się różne interpretacje jednej wartości à Sytuacja której właśnie chcemy uniknąć. W każdej organizacji, a nawet w diffĂŠrents jednostkach w ramach tej samej organizacji odpowiedzialność Może oznaczać zupełnie Coś innego. Dlatego też, należy dodefiniować określone zachowania i postawy, które wiążą się z działaniami zgodnymi z przestrzeganiem wartości, un czasem też Jasne wskazanie, które z nich są wręcz niezgodne z naszymi wartościami. Wartości i zasady w miarê przyswajania ich przez pracowników mogą zastępować bezduszne i bardziej represyjne Reguły.

Mogą pełnić funkcję systemu kontrolnego zapobiegającego naruszaniu prawa, przekraczaniu dozwolonych norme lub zbaczaniu z przyjętego Kursu. Wartości à przedmioty je przekonania, determinujące wzglĩnie podobne przeżycia psychiczne je działania jednostek. Wartością może być dowolny przedmiot, IDEA lub instytucja któremu Jednostka przypisuje ważną rolę w życiu, a Dążenie do jego Osiągnięcia traktowane jest jako konieczność ze względu na zaspokajanie potrzeb jednostki. Zewnętrznym przejawem wartości jest obserwowalne Zachowanie. Wartości à też Cechy, wiące o nieprzeciętnych walorach Kogoś lub czegoś. Wartości pełnią rolę kryteriów wyboru dążeń ogólnospołecznych, są standardem integracji jednostki ze społeczeństwem, różnicują społeczną sferę osobowości ludzkiej. Wartości powinny być: 1. naturelles i autentyczne (wynikające z natury ludzi, którzy tworzą Organizację, zgodne ze stanem faktycznym); 2. stałe (wynikające z kontynuowanej działalności, nie powinny zmieniać się w czasie); 3. nieliczne (Najlepiej 4-5 kluczowych, maksymalnie do 8); 4.

Kommentek

komment

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.